Font:getLineHeight (Tiếng Việt)

Lấy chiều cao của dòng chữ. Đây sẽ là giá trị trước đây được đặt bởi Font:setLineHeight, hay mặc định là 1.0.

Hàm

Tóm tắt

height = Font:getLineHeight( )

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

number height
Chiều cao dòng chữ hiện hành.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác