(File):open (Tiếng Việt)

Mở file để ghi, đọc, hoặc ghi bổ sung.

Hàm

Tóm tắt

ok = File:open( mode )

Đối số

FileMode mode
Chế độ áp dụng cho file vừa mở.

Kết quả trả lại

boolean ok
True nếu mở file thành công, false nếu ngược lại.

Ghi chú

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi "Could not set write directory" (Không thể đặt thư mục cần ghi), thì hãy thử đặt thư mục lưu file. Việc này được thực hiện qua love.filesystem.setIdentity hoặc bằng cách đặt trường identity trong love.conf (chỉ áp dụng được với phiên bản love 0.7 hoặc cao hơn).

Xem thêm


Ngôn ngữ khác