Body:applyLinearImpulse (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.8.0
This method is not supported in earlier versions.

Tác dụng một xung lực lên vật thể. Việc này sẽ tức thời làm thay đổi động lượng của vật.

Một xung lực đẩy vật đi theo một hướng. Vật có khối lượng lớn hơn sẽ ít bị ảnh hưởng. Mức độ ảnh hưởng này không phụ thuộc vào bước thời gian, và tương đương với việc tác dụng một lực liên tục trong vòng 1 giây. Xung lực tốt nhất là được dùng để đẩy vật trong tức thời. Để đẩy vật liên tục, ta nên dùng Body:applyForce.

Nếu vị trí tác dụng xung lực không được cho cụ thể, thì xung lực sẽ tác dụng lên khối tâm của vật. Phần của xung lực không hướng thẳng vào khối tâm sẽ khiến cho vật thể quay (điều này còn tùy thuộc vào mô-men quán tính của vật).

Lưu ý rằng các thành phần của xung và vị trí đặt xung phải được ghi theo tọa độ tổng thể.

Hàm

Tóm tắt

Body:applyLinearImpulse( ix, iy )

Đối số

number ix
Thành phần x của xung lực được tác dụng lên khối tâm.
number iy
Thành phần y của xung lực được tác dụng lên khối tâm.

Kết quả trả lại

(Không)

Hàm

Tóm tắt

Body:applyLinearImpulse( ix, iy, x, y )

Đối số

number ix
Thành phần x của xung lực.
number iy
Thành phần y của xung lực.
number x
Tọa độ x của vị trí đặt xung lực.
number y
Tọa độ y của vị trí đặt xung lực.

Kết quả trả lại

(Không)

Xem thêm


Ngôn ngữ khác