Canvas (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.8.0
Nó vừa được đổi tên từ Framebuffer.

Canvas được dùng cho việc vẽ gián tiếp khỏi màn hình. Hãy hình dung nó như là một màn hình không thấy được, mà bạn có thể vẽ lên. Nó sẽ không hiển thị gì cho đến tận khi bạn in lên màn hình thật. Cách này cũng có tên gọi là "render to texture".

Bằng cách vẽ những thứ mà không thường thay đổi vị trí (chẳng hạn các vật trên hình nền) vào Canvas, rồi mới vẽ cả Canvas lên thay vì vẽ từng vật, bạn có thể giảm số thao tác vẽ được thực hiện ở mỗi khung hình.

Canvas có thể bị ảnh hưởng bởi triệu chứng lũy thừa 2. Hầu hết các card đồ họa có hỗ trợ Canvas thì cũng hỗ trợ texture không bị PO2. Tuy nhiên, còn có một số card đời cũ không hỗ trợ. Hãy kiểm tra trong love.graphics.isSupported("npot") để xem liệu card đồ họa máy của bạn có hỗ trợ không.

Constructor

love.graphics.newCanvasCreates a new Canvas.

Hàm

Canvas:clearClears the contents of a Canvas to a specific color.
Canvas:generateMipmapsGenerates mipmaps for the Canvas, based on the contents of the highest-resolution mipmap level.
Canvas:getFSAAGets the number of FSAA samples used when drawing to the Canvas.
Canvas:getFormatGets the texture format of the Canvas.
Canvas:getImageDataGenerates ImageData from the contents of the Canvas.
Canvas:getMSAAGets the number of MSAA samples used when drawing to the Canvas.
Canvas:getMipmapModeGets the MipmapMode this Canvas was created with.
Canvas:getPixelGets the pixel at the specified position in a Canvas.
Canvas:newImageDataGenerates ImageData from the contents of the Canvas.
Canvas:renderToRender to a Canvas using a function.
Object:releaseImmediately destroys the object's Lua reference.
Object:typeGets the type of the object as a string.
Object:typeOfChecks whether an object is of a certain type.

Lớp cấp cao

Ví dụ

Lấy từ diễn đàn

http://love2d.org/forums/viewtopic.php?f=4&t=2136&start=20

Xem thêm


Ngôn ngữ khác