love.draw (Tiếng Việt)

Hàm gọi lại dùng để vẽ màn hình trên từng khung hình một.

Hàm

Tóm tắt

love.draw( )

Arguments

None.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Ta hãy vẽ một hình ảnh đã được nạp trong love.load (việc đặt love.graphics.newImage vào trong love.draw sẽ khiến cho hình ảnh được nạp lại ở từng khung hình, và có thể gây ra trục trặc).

function love.load()
   hamster = love.graphics.newImage("hamster.png")
   x = 50
   y = 50
end
function love.draw()
   love.graphics.draw(hamster, x, y)
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác