love.keyreleased (Tiếng Việt)

Hàm callback, được kích hoạt khi một phím được nhả ra.

Hàm

Tóm tắt

love.keyreleased( key )

Đối số

KeyConstant key
Kí tự của phím được nhả.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Thoát khỏi trò chơi khi người dùng nhả phím Escape, lập trình bằng cách dùng love.event.push.

function love.keyreleased(key)
   if key == "escape" then
      love.event.push("quit")   -- khiến ứng dụng kết thúc
   end
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác