Building LÖVE (Tiếng Việt)

O.png Trang này vẫn chưa hoàn thành.  

Nếu bạn muốn tự tay dựng LÖVE từ mã lệnh, trang này sẽ cho bạn những thông tin cần thiết.

Chỉ sau ba bước, bạn sẽ có file chương trình LÖVE của riêng mình:

  1. Lấy mã lệnh
  2. Những chương trình phụ thuộc
  3. Việc dựng

1. Lấy mã lệnh

Kho chương trình chính thức của LÖVE được đặt tại máy chủ ở bitbucket.

Bạn có thể tải mã lệnh về bằng cách tải về một file nén từ một trong số các thẻ ở cuối trang download hoặc bằng cách cài đặt mercurial rồi tạo bản sao (clone) kho mã nguồn. Nhiều phiên bản linux có chứa gói mercurial trong kho các chương trình của chúng. Người dùng Windows và OS X có thể lấy được file chương trình chính thức từ selenic.

Để tạo một bản sao bằng mercurial, bạn hãy mở cửa sổ lệnh, di chuyển đến thư mục cần tải mã lệnh về rồi gõ vào lệnh sau:

hg clone https://bitbucket.org/rude/love

Lệnh này tạo nên một thư mục love rồi tải về mã nguồn mới nhất, đưa vào trong thư mục này.

Nếu bạn muốn dùng một phiên bản mã nguồn cụ thể, hãy vào thư mục love rồi gõ vào một trong số các lệnh sau:

hg update 0.7.2		# bất kì một phiên bản (chính thức) nào từ 0.6.0 trở đi.
hg update minor		# nhánh phụ, theo đó đã phát triển đến phiên bản 0.x.0 kế tiếp trong khi vẫn còn một phiên bản 0.y.z cần phát hành chính thức.
hg update default	# trở về cách làm chuẩn, phiên bản chính thức kế tiếp.
hg update tip		# đến lần sửa đổi gần nhất, bất kể nhánh nào.


2. Những chương trình phụ thuộc

LÖVE dùng đến một số thư viện nguồn mở như Lua, DevIL cho xử lý ảnh, và libvorbis cho xử lý âm thanh. Những thư viện này cùng các file phát triển đều cần thiết cho việc dựng được LÖVE. Cũng có thể tự bạn dựng tất cả những nguồn phụ thuộc nói trên, song điều này nằm ngoại phạm vi trang hướng dẫn. Thay vào đó, sau đây chỉ là giải thích cách bạn lấy được những file chương trình dựng sẵn.

Windows

Bạn có thể tìm thấy các file đầu (header) cùng file chương trình MSVC 2008 và 2010 dựng sẵn cho LÖVE 0.7.2đây.

Với phiên bản 0.8.0, các file chương trình mới nhất có ở đây.

Linux

Hãy tải về những gói phát triển của các chương trình phụ thuộc từ kho phần mềm của phiên bản Linux bạn dùng.

Ubuntu

sudo apt-get install build-essential automake libmpg123-dev libmodplug-dev libphysfs-dev libfreetype6-dev libdevil-dev liblua5.1-0-dev libopenal-dev libsdl1.2-dev libvorbis-dev

Các phiên Ubuntu cũ hơn thì cần các gói libmodplug1libmodplug-dev mới nhất.

Arch Linux

pacman -S devil flac freetype2 glibc libmodplug libvorbis lua mesa mpg123 openal physfs sdl # 0.6.x
pacman -S devil freetype2 libmodplug libvorbis lua mpg123 openal physfs sdl # 0.7.x

Fedora

yum install freetype-devel glibc-devel libmpg123-devel libmodplug-devel physfs-devel mesa-libGL-devel openal-soft-devel DevIL-devel libvorbis-devel SDL-devel libmng-devel libtiff-devel lua-devel gcc-c++

Lưu ý rằng libmpg123-devel có ở trong kho rpmfusion-free.

Debian Squeeze

Cài đặt những gói sau (bằng aptitude hoặc apt):

aptitude install build-essential automake libtool libphysfs-dev libsdl-dev libopenal-dev liblua5.1-0-dev libdevil-dev libmodplug-dev libfreetype6-dev libmpg123-dev libvorbis-dev libmng-dev libxpm-dev libxcursor-dev libXxf86vm-dev

Sau đó, hãy dựng nó như mục dưới đây. Rất dễ dàng! :)

Các bản phân phối khác

Bất kì bản phân bố nào khác cũng thường có những chương trình phụ thuộc này trong kho phần mềm, có thể với tên gọi hơi khác một chút.


3. Dựng

Windows

Mã nguồn bao gồm các file dự án của Visual Studio 2008 và 2010. Hãy giải nén file LÖVE SDK phù hợp vào trong thư mục love và tiếp theo bạn sẽ có file chương trình LÖVE.

Linux

Dùng file lệnh tự động automagic để phát sinh ra file cấu hình rồi sau đó chạy cấu hình và make như thường lệ.

./platform/unix/automagic
./configure
make

File chương trình LÖVE sẽ xuất hiện trong thư mục src.

Xem thêm