FileMode (Tiếng Việt)

Các chế độ khác nhau cho file bạn mở ra.

Những giá trị ấn định

r
Mở một file để đọc.
w
Mở một file để ghi.
a
Mở một file để ghi bổ sung.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác