Getting Started (Tiếng Việt)

Lấy LÖVE về

Hãy tải về phiên bản mới nhất của LÖVE từ website, rồi cài đặt nó. Nếu bạn đang ở trong Windows và không muốn cài đặt LÖVE, bạn cũng có thể chỉ việc tải về các file thực thi được nén, rồi giải nén ở thư mục tùy ý.

Bạn cũng có thể xem mình đã cài đặt phiên bản nào của LÖVE, như sau:

love --version

Lập một trò chơi

Để lập một trò chơi nhỏ nhất, bạn hãy tạo một thư mục tùy ý, rồi mở trình soạn thảo mã lệnh ưa thích. Notepad++ là một ứng dụng khá tốt trên Windows, và nó sẵn có trợ giúp cho Lua. Hãy tạo một file mới trong thư mục vừa tạo, và đặt tên nó là main.lua. Đặt mã lệnh sau đây vào file này, rồi lưu nó lại.

function love.draw()
    love.graphics.print("Hello World", 400, 300)
end

Chạy trò chơi

LÖVE có thể tải một trò chơi theo hai cách:

  • Từ một thư mục. Đường dẫn khởi động sẽ chỉ định thư mục này.
  • Từ một file .love (vốn là file .zip được đổi tên). Đường dẫn khởi động sẽ chỉ định file này.

Trong cả hai trường hợp trên, cần phải có một file tên là main.lua trong đường dẫn khởi động hoặc file nén .love. File này sẽ được nạp khi LÖVE khởi động. Nếu thiếu file này, LÖVE sẽ không nhận ra thư mục hoặc .love là một trò chơi, và nó sẽ phàn nàn là trò chơi này đóng gói sai. Một lỗi thường mắc phải là nén cả thư mục thay vì nén nội dung bên trong nó. Điều này bắt nguồn từ thói quen cũ (vì khi bạn giải nén thư mục bạn không muốn nó tung tóe mọi nội dung vào thư mục hiện hành), nhưng với LÖVE làm điều này không có nghĩa lý gì: bạn cần nén nội dung của thư mục, chỉ có nội dung bên trong, để được file .love hợp lệ.

Windows

Trên nền Windows, cách dễ nhất để chạy trò chơi là dùng chuột kéo biểu tượng của thư mục trò chơi vào biểu tượng file love.exe, hoặc vào biểu tượng lối tắt đến love.exe. Hãy nhớ là kéo cả thư mục chứa main.lua, chứ không phải chỉ mình main.lua Cũng có một tùy chọn của Scite.

Bạn cũng có thể gọi nó từ dòng lệnh:

Chằng hạn:

love C:\games\mygame
love C:\games\packagedgame.love

Trong Windows, có một lựa chọn đặc biệt để gắn cửa sổ dòng lệnh vào Window. Điều này cho phép bạn nhìn thấy kết quả đầu ra chuẩn.

love --console

Linux

Trong Linux, bạn có thể dùng một trong số các dòng lệnh sau:

love /home/path/to/gamedir/
love /home/path/to/packagedgame.love

Nếu bạn đã cài đặt gói .deb, bạn cũng có thể kích đúp chuột vào các file .love từ trong trình quản lý file đang dùng.

Mac OSX

Trong Mac OSX, ta có thể dùng chuột kéo và thả một thư mục hoặc một file .love vào gói ứng dụng Love.app. Còn trong cửa sổ dòng lệnh Mac OSX (Terminal), bạn có thể dùng LÖVE như sau (coi như nó đã được cài đặt vào thư mục Applications):

open -n -a love "/home/path/to/game"

Trong một số trường hợp, có thể sẽ nhanh hơn nếu ta trực tiếp kích hoạt file chương trình love bên trong gói ứng dụng bằng lệnh sau:

/Applications/love.app/Contents/MacOS/love mygame

Bạn có thể lập một alias (tên khác) trong phiên dùng Terminal để gọi đến file chương trình khi dùng love bằng cách thêm một alias vào file ~/.bash_profile của bạn (open -a TextEdit ~/.bash_profile):

# alias to love
alias love="/Applications/love.app/Contents/MacOS/love"

Bây giờ bạn có thể gọi nó từ dòng lệnh giống như trong Linux và Windows:

love "/home/path/to/game"

Nếu bạn gỡ lỗi bằng lệnh print, sẽ rất hữu ích khi thấy được thông tin này được in ra trong quá trình chạy. Để làm như vậy, lệnh sau sẽ mở ra thêm một cửa sổ để hiện các chữ.

xterm -e /Applications/love.app/Contents/MacOS/love "/home/path/to/game"

Lưu ý đối với người dùng OS X Lion: Các bước trên không có tác dụng trong Lion. Để chạy được Löve và giữ được tính năng print() bạn có thể dùng đoạn lệnh chương trình như sau:

#!/bin/bash
exec /Applications/love.app/Contents/MacOS/love "/home/path/to/game"


Bước tiếp theo

Ngôn ngữ khác