World:update (Tiếng Việt)

Cập nhật trạng thái của môi trường.

Hàm

Tóm tắt

World:update( dt )

Tham số

number dt
Thời gian (tính bằng giây) để chạy quá trình mô phỏng vật lý.

Kết quả trả lại

(Không)

Xem thêm


Ngôn ngữ khác