love.event.quit (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.8.0
This function is not supported in earlier versions.

Thêm sự kiện quit (kết thúc) vào hàng đợi.

Sự kiện quit là tín hiệu của chuôi nắm sự kiện để kết thúc LÖVE. Ta có thể hủy bỏ quá trình thoát khỏi LÖVE bằng callback tên là love.quit.

Hàm

Tóm tắt

love.event.quit( )

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

function love.keypressed(k)
   if k == 'escape' then
      love.event.quit()
   end
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác