love.font (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.7.0
This module is not supported in earlier versions.

Cho phép bạn làm việc với phông chữ.

Kiểu

FontDataA FontData represents a font.
GlyphDataA GlyphData represents a drawable symbol of a font.
RasterizerA Rasterizer represents font data and glyphs.

Hàm

love.font.newBMFontRasterizerCreates a new BMFont Rasterizer.
love.font.newFontDataCreates a new FontData.
love.font.newGlyphDataCreates a new GlyphData.
love.font.newImageRasterizerCreates a new Image Rasterizer.
love.font.newRasterizerCreates a new Rasterizer.
love.font.newTrueTypeRasterizerCreates a new TrueType Rasterizer.

Xem thêm

Ngôn ngữ khác