love.keypressed (Polski)

Funkcja zwrotna (callback) wołana przy naciśnięciu klawisza.

Funkcja

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych wersjach.

Sygnatura

love.keypressed( klawisz, scancode, powtorzenie )

Argumenty

KeyConstant klawisz
Znak wciśniętego klawisza.
Scancode scancode
Kod (scancode) reprezentujący wciśnięty klawisz.
boolean powtorzenie
Flaga mówiąca, czy zdarzenie jest powtórzeniem czy nie. Czas odstępu między powtórzeniami zależy od ustawień systemu użytkownika.

Wartość zwracana

Żadna.

Uwagi

Scankody są niezależne od układu klawiatury, tak więc kod "w" będzie wygenerowany jeżeli został wciśnięty klawiszy znajdującego się w tym samym miejscu, co "w" na klawiaturze z amerykańskim układem, niezależnie od tego jak jest podpisany na klawiaturze i niezależnie od ustawień systemowych.

Żeby informacje o powtórzeniach były dostarczane, powtarzanie musi być włączone przy użyciu funkcji love.keyboard.setKeyRepeat. Ustawienie to nie ma wpływu na love.textinput (Polski)

Funkcja

Dostępne od wersji LÖVE 0.9.0, usunięte w wersji LÖVE 0.10.0
Ten wariant nie jest dostępny we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.

Sygnatura

love.keypressed( klawisz, powtorzenie )

Argumenty

KeyConstant klawisz
Znak wciśniętego klawisza.
boolean powtorzenie
Flaga mówiąca, czy zdarzenie jest powtórzeniem czy nie. Czas odstępu między powtórzeniami zależy od ustawień systemu użytkownika.

Wartość zwracana

Żadna.

Uwagi

Żeby informacje o powtórzeniach były dostarczane, powtarzanie musi być włączone przy użyciu funkcji love.keyboard.setKeyRepeat.

Funkcja

Usunięte w wersji LÖVE 0.9.0
Obsługa wejścia w unikodzie została przeniesiona do love.textinput.

Sygnatura

love.keypressed( klawisz, unicode )

Argumenty

KeyConstant klawisz
Znak wciśniętego klawisza.
number unicode
Kod unikodowy wciśniętego klawisza.

Wartość zwracana

Żadna.

Przykłady

Wyjście z gry, przy użyciu funkcji love.event.quit.

function love.keypressed(klawisz)
  if klawisz == "escape" then
   love.event.quit()
  end
end

zbieranie i wypisywanie tekstu wprowadzanego przez użytkownika (wersje 0.8.0 i wcześniejsze)

function love.load()
  text = "Wpisuj! -- "
end

function love.keypressed(klawisz, unicode)
  -- ignoruj znaki niedrukowalne
  if unicode > 31 and unicode < 127 then
    text = text .. string.char(unicode)
  end
end

function love.draw()
  love.graphics.printf(text, 0, 0, 800)
end

Zobacz również


Inne języki