love.keypressed (Tiếng Việt)

Hàm callback, được kích hoạt khi một phím bị nhấn.

Hàm

Tóm tắt

love.keypressed( key, unicode )

Đối số

KeyConstant key
Kí tự của phím được nhấn.
number unicode
Mã unicode của phím được nhấn.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Thoát khỏi trò chơi khi người chơi nhấn phím Escape, lập trình bằng cách dùng love.event.push.

function love.keypressed(key)  -- ta không cần đến mã unicode, vì vậy có thể bỏ qua nó
  if key == "escape" then
   love.event.push("quit")  -- khiến cho ứng dụng kết thúc
  end
end

Ghi lại và in dòng chữ do người dùng gõ vào.

function love.load()
  text = "Type away! -- "
end

function love.keypressed(key, unicode)
  -- bỏ qua những kí tự không in được (xem http://www.ascii-code.com/)
  if unicode > 31 and unicode < 127 then
    text = text .. string.char(unicode)
  end
end

function love.draw()
  love.graphics.printf(text, 0, 0, 800)
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác