love.mousereleased (Tiếng Việt)

Hàm callback, được kích hoạt khi một nút trên chuột được nhả ra.

Hàm

Tóm tắt

love.mousereleased( x, y, button )

Đối số

number x
Vị trí x của chuột.
number y
Vị trí y của chuột.
MouseConstant button
Tên nút chuột được nhả.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Hãy đặt một chuỗi ("Text") vào vị trí mà người dùng nhả nút trái chuột.

function love.load()
  printx = 0
  printy = 0
end
function love.draw()
  love.graphics.print("Text", printx, printy)
end
function love.mousereleased(x, y, button)
  if button == "l" then
   printx = x
   printy = y
  end
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác