love.sound (Tiếng Việt)

Module này đảm nhiệm việc giải mã các file tiếng động. Nó không thể phát ra âm thanh, để làm điều này hãy xem mục love.audio.

Kiểu

DecoderAn object which can gradually decode a sound file.
SoundDataContains raw audio samples.

Hàm

love.sound.newDecoderAttempts to find a decoder for the encoded sound data in the specified file.
love.sound.newSoundDataCreates a new SoundData.


See Also

Ngôn ngữ khác