love.thread (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.7.0
This module is not supported in earlier versions.

Cho phép bạn làm việc với luồng.

Luồng là những môi trường Lua riêng biệt, chạy song song nhau trong mã lệnh chính. Vì mã lệnh của chúng được thực hiện song song, nên luồng có thể được dùng để tính những phép toán phức tạp mà không làm ảnh hưởng xấu đến tốc độ chuyển khung hình của luồng chính. Tuy nhiên, vì chúng là những môi trường riêng biệt, nên chúng không thể truy cập được các biến và hàm của luồng chính, và việc trao đổi thông tin giữa các luồng là rất hạn chế.

Khi một Thread (luồng) được khởi động, nó chỉ nạp module love.thread. Các module khác phải được nạp bằng require.

O.png Module love.graphics có một số điểm nghiêm ngặt và do vậy chỉ nên dùng nó trong luồng chính.  


Kiểu

ChannelAn object which can be used to send and receive data between different threads.
ThreadA Thread represents a thread.

Hàm

love.thread.getChannelCreates or retrieves a named thread channel.
love.thread.getThreadLook for a thread and get its object.
love.thread.getThreadsGet all threads.
love.thread.newChannelCreates a new unnamed thread channel.
love.thread.newThreadCreates a new Thread from a filename, string or FileData object containing Lua code.


Xem thêm

Ngôn ngữ khác