love.timer.getMicroTime (Tiếng Việt)

Trả lại giá trị của bộ đếm thời gian với một thời điểm bắt đầu không định trước. Thời gian được lấy chính xác đến phần triệu giây.

Hàm

Tóm tắt

t = love.timer.getMicroTime( )

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

number t
Thời gian trôi qua tính theo giây.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác