love (Polski)

Na początku pisania gier w LÖVE, najważniejszym fragmentem API są callbacki: love.load, by wykonać jednorazową inicjalizację gry, love.update, który zarządza stanem gry między jedną ramką a drugą, oraz love.draw, który jest używany do wyświetlania (renderowania) stanu gry na ekranie.

Bardziej interaktywne gry, będą nadpisywać dodatkowe callbacki, by obsługiwać urządzenia wejścia użytkownika (klawiaturę, mysz, joystick), lub by zadbać o wszystkie szczegóły w pełni rozbudowanej gry.

LÖVE zapewnia swoje domyślne callbacki, dopóki nie nadpiszesz ich własnymi, po prostu przez użycie ich pełnej nazwy, jak w przykładzie poniżej:

function love.load()
   chomik = love.graphics.newImage("chomik.png")
   x = 50
   y = 50
end
function love.draw()
   love.graphics.draw(chomik, x, y)
end

Moduły

love.font (Polski) Pozwala na pracę z czcionkami. Added since 0.7.0
love.mouse (Polski) Zapewnia interfejs do obsługi myszki.

Typy

Data (Polski) Klasa nadrzędna dla wszystkich typów reprezentujących dane.
Object (Polski) The superclass of all LÖVE types.

Funkcje zwrotne (callbacki)

Główne

love.directorydropped (Polski) Funkcja zwrotna wołana gdy katalog jest przeciągnięty i upuszczony w oknie. Added since 0.10.0
love.draw (Polski) Funkcja zwrotna używana do rysowania na ekranie.
love.errhand (Polski) Procedura obsługi wyjątków, używana do wyświetlania błędów.
love.errorhandler (Polski) Procedura obsługi wyjątków, używana do wyświetlania błędów. Added since 11.0
love.filedropped (Polski) Funkcja zwrotna wołana gdy plik jest przeciągnięty i upuszczony w oknie. Added since 0.10.0
love.focus (Polski) Funkcja zwrotna (callback) wołana gdy okno gry dostaje lub traci focus. Added since 0.7.0
love.keypressed (Polski) Funkcja zwrotna (callback) wołana przy naciśnięciu klawisza.
love.keyreleased (Polski) Funkcja zwrotna (callback) wołana przy puszczeniu klawisza.
love.load (Polski) Funkcja zwrotna (caalback) wołana dokładnie raz, na początku ladowania gry.
love.mousepressed (Polski) Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy naciśnięciu przycisku myszy.
love.mousereleased (Polski) Funkcja zwrotna (callback), uruchamiana przy puszczeniu przycisku myszy.
love.quit (Polski) Funkcja zwrotna (callback) uruchamiana, gdy gra jest zamykana. Added since 0.7.0
love.run (Polski) Główna funkcja LÖVE, zawierająca główną pętle aplikacji.
love.update (Polski) Funkcja zwrotna (callback) używana do aktualizowania stanu gry między kolejnymi ramkami.

Obsługa joysticka


Inne języki