love (Tiếng Việt)

Module có tên "root" chứa tất cả những module khác. Rõ ràng trong số các module, nó là đáng yêu nhất.

Khi bắt tay vào viết trò chơi bằng LÖVE, các phần quan trọng nhất của API là các callback: love.load để thiết lập một lần cho toàn bộ trò chơi của bạn, love.update để quản lý trạng thái của trò chơi từ khung hình này qua khung hình khác, và love.draw để vẽ trạng thái của trò chơi lên màn hình.

Những trò chơi mang tính tương tác cao hơn sẽ ghi thêm những callback mới đè lên cái sẵn có, để xử lý hiệu lệnh từ người chơi và các khía cạnh khác trong một trò chơi đầy đủ tính năng.

LÖVE cung cấp các placeholder ("khuôn") mặc định cho những callback này, mà bạn có thể ghi đè khi viết mã lệnh, đơn giản chỉ bằng cách chỉ định tên gọi đầy đủ của chúng:

function love.load()
   hamster = love.graphics.newImage("hamster.png")
   x = 50
   y = 50
end
function love.draw()
   love.graphics.draw(hamster, x, y)
end

Modules

love.audio (Tiếng Việt)Cung cấp một giao diện để tạo nên âm thanh phát ra loa của máy.
love.event (Tiếng Việt)Quản lý các sự kiện, như khi phím được nhấn.
love.filesystem (Tiếng Việt)Cung cấp một giao diện cho hệ thống file trên máy.
love.font (Tiếng Việt)Cho phép bạn làm việc với phông chữ.
love.graphics (Tiếng Việt)Vẽ các hình, ảnh, và quản lý vị trí trên màn hình.
love.image (Tiếng Việt)Cung cấp giao diện để giải mã dữ liệu hình ảnh đã mã hoá.
love.joystick (Tiếng Việt)Cung cấp giao diện cho thiết bị tay bấm của người chơi.
love.keyboard (Tiếng Việt)Cung cấp giao diện cho bàn phím của máy.
love.mouse (Tiếng Việt)Cung cấp giao diện cho chuột của máy.
love.physics (Tiếng Việt)Có thể mô phỏng động lực của vật rắn 2 chiều một cách giống như thật.
love.sound (Tiếng Việt)Module này đảm nhiệm việc giải mã các file tiếng động.
love.thread (Tiếng Việt)Cho phép bạn làm việc với luồng.
love.timer (Tiếng Việt)Cung cấp giao diện cho đồng hồ của máy tính.

Kiểu

Object (Tiếng Việt)Lớp cấp trên của tất cả những kiểu dữ liệu trong LÖVE.

Callback

love.draw (Tiếng Việt)Hàm gọi lại dùng để vẽ màn hình trên từng khung hình một.
love.keypressed (Tiếng Việt)Hàm callback, được kích hoạt khi một phím bị nhấn.
love.keyreleased (Tiếng Việt)Hàm callback, được kích hoạt khi một phím được nhả ra.
love.load (Tiếng Việt)Hàm này được gọi đúng một lần lúc đầu trò chơi.
love.mousepressed (Tiếng Việt)Hàm callback, được kích hoạt khi một nút chuột bị nhấn.
love.mousereleased (Tiếng Việt)Hàm callback, được kích hoạt khi một nút trên chuột được nhả ra.
love.update (Tiếng Việt)Hàm callback dùng để cập nhật trạng thái trò chơi ở từng khung hình.


Ngôn ngữ khác