love.graphics.newImage (Tiếng Việt)

Tạo một Image (hình ảnh) mới từ một đường dẫn tới file hoặc một File đã mở, hoặc một ImageData.

O.png Các Image bị ảnh hưởng bởi hội chứng lũy thừa 2 trên nhiều máy tính có thiết bị đồ họa yếu.  


O.png This function can be slow if it is called repeatedly, such as from love.update or love.draw. If you need to use a specific resource often, create it once and store it somewhere it can be reused!  Hàm

Tóm tắt

image = love.graphics.newImage( tên_file )

Đối số

string filename
Đường dẫn tới file hình ảnh.

Kết quả trả lại

Image image
Một đối tượng Image mà ta có thể vẽ lên màn hình.

Hàm

Tóm tắt

image = love.graphics.newImage( file )

Đối số

File file
Một File chỉ đến một hình ảnh.

Returns

Image image
Một đối tượng Image có thể vẽ được lên màn hình.

Hàm

Tóm tắt

image = love.graphics.newImage( imageData )

Đối số

ImageData imageData
Một đối tượng ImageData.

Kết quả trả lại

Image image
Một đối tượng Image có thể vẽ được lên màn hình.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác