Main Page (Tiếng Việt)

Lời chào

Như bạn có thể đã biết, LÖVE là một hệ thống khung giúp ta tạo lập các trò chơi 2 chiều bằng ngôn ngữ lập trình Lua. LÖVE hoàn toàn mang tính tự do, và có thể được dùng cho mọi việc, từ những dự án nguồn mở thân thiện theo ý thích, đến những dự án thương mại có mã nguồn đóng kín.

Từ đây bạn có thể xem nhiều nội dung lý thú:

Lua

Bạn chưa từng dùng Lua ư? Đó là ngôn ngữ rất hay! Bản hướng dẫn này không dạy bạn lập trình Lua, nhưng may mắn là vẫn có những nguồn thông tin khác giúp bạn.

Hello World

Sau đây là toàn bộ mã nguồn chương trình 'hello world' trong LÖVE. Khi chạy mã lệnh này bạn sẽ thấy một cửa sổ 800 x 600 điểm ảnh xuất hiện, cùng với hàng chữ màu trắng trên nền đen.

function love.draw()
    love.graphics.print('Hello World!', 400, 300)
end

Sửa đổi wiki

Hãy đọc Guidelines (hướng dẫn) trước khi sửa wiki này!

Ngôn ngữ khác