love.filesystem (Tiếng Việt)

Cung cấp một giao diện cho hệ thống file trên máy.

Module này cho phép truy cập đến các file ở hai nơi, và chỉ hai nơi sau:

  • Thư mục gốc của gói nén .love (hoặc thư mục nguồn)
  • Thư mục gốc của thư mục lưu trò chơi.

Mỗi trò chơi được cấp cho một thư mục trong hệ điều hành, ở đó các file có thể lưu được bằng love.filesystem. Đây là thư mục duy nhất mà love.filesystem có thể ghi file được. Những thư mục này thường tìm thấy được ở những nơi như:

  • Windows XP: C:\Documents and Settings\user\Application Data\Love\ or %appdata%\Love\
  • Windows Vista và 7: C:\Users\user\AppData\Roaming\LOVE hoặc %appdata%\Love\
  • Linux: $XDG_DATA_HOME/love/ hoặc ~/.local/share/love/
  • Mac: /Users/user/Library/Application Support/LOVE/

Các file được mở ra để ghi hoặc bổ sung sẽ luôn được tạo nên ở thư mục lưu. Điều tương tự cũng đúng với những thao tác khác có liên quan đến việc ghi vào hệ thống file, như việc tạo thư mục, mkdir.

Những file cần mở ra để đọc thì sẽ được tìm kiếm trước hết ở thư mục lưu, và sau đó là ở gói nén .love. Như vậy nếu một file có tên file (và đường dẫn) nhất định tồn tại trong cả gói .love và thư mục lưu, thì file nằm ở thư mục lưu sẽ được ưu tiên.

Lưu ý: Tất cả các đường dẫn đều là tương đối theo gói .love và thư mục lưu (ngoại trừ đối với các lời gọi hàm get*Directory())

Bạn nên đặt biệt hiệu cho trò chơi, đầu tiên là ở file conf.lua. Bạn cũng có thể đặt thông qua love.filesystem.setIdentity().

Kiểu

DroppedFileRepresents a file dropped from the window.
FileRepresents a file on the filesystem.
FileDataData representing the contents of a file.

Hàm

love.filesystem.appendAppend data to an existing file.
love.filesystem.areSymlinksEnabledGets whether love.filesystem follows symbolic links.
love.filesystem.createDirectoryCreates a directory.
love.filesystem.enumerateReturns all the files and subdirectories in the directory.
love.filesystem.existsCheck whether a file or directory exists.
love.filesystem.getAppdataDirectoryReturns the application data directory (could be the same as getUserDirectory)
love.filesystem.getCRequirePathGets the filesystem paths that will be searched for c libraries when require is called.
love.filesystem.getDirectoryItemsReturns all the files and subdirectories in the directory.
love.filesystem.getIdentityGets the write directory name for your game.
love.filesystem.getInfoGets information about the specified file or directory.
love.filesystem.getLastModifiedGets the last modification time of a file.
love.filesystem.getRealDirectoryGets the absolute path of the directory containing a filepath.
love.filesystem.getRequirePathGets the filesystem paths that will be searched when require is called.
love.filesystem.getSaveDirectoryGets the full path to the designated save directory.
love.filesystem.getSizeGets the size in bytes of a file.
love.filesystem.getSourceReturns the full path to the .love file or directory.
love.filesystem.getSourceBaseDirectoryReturns the full path to the directory containing the .love file.
love.filesystem.getUserDirectoryReturns the path of the user's directory
love.filesystem.getWorkingDirectoryGets the current working directory.
love.filesystem.initInitializes love.filesystem, will be called internally, so should not be used explicitly.
love.filesystem.isDirectoryCheck whether something is a directory.
love.filesystem.isFileCheck whether something is a file.
love.filesystem.isFusedGets whether the game is in fused mode or not.
love.filesystem.isSymlinkGets whether a filepath is actually a symbolic link.
love.filesystem.linesIterate over the lines in a file.
love.filesystem.loadLoads a Lua file (but does not run it).
love.filesystem.mkdirCreates a directory.
love.filesystem.mountMounts a zip file or folder in the game's save directory for reading.
love.filesystem.newFileCreates a new File object.
love.filesystem.newFileDataCreates a new FileData object from a file on disk, or from a string in memory.
love.filesystem.readRead the contents of a file.
love.filesystem.removeRemoves a file (or directory).
love.filesystem.setCRequirePathSets the filesystem paths that will be searched for c libraries when require is called.
love.filesystem.setIdentitySets the write directory for your game.
love.filesystem.setRequirePathSets the filesystem paths that will be searched when require is called.
love.filesystem.setSourceSets the source of the game, where the code is present. Used internally.
love.filesystem.setSymlinksEnabledSets whether love.filesystem follows symbolic links.
love.filesystem.unmountUnmounts a zip file or folder previously mounted with love.filesystem.mount.
love.filesystem.writeWrite data to a file.

Kiểu liệt kê

FileDecoderHow to decode a given FileData.
FileModeThe different modes you can open a File in.
FileTypeThe type of a file.

Xem thêm

Ngôn ngữ khác